การจ้างแรงงานในกิจการประมงทะเล

             ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดเป็นโครงการนำรอง 7 ศูนย์ (ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล) ที่จะนำแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทำงานฌฉพาะกิจการบนเรือประมงเท่านั้น  โดยมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ คุ้มครองแรงงาน ให้ความรู้เรื่องสิทธิที่พึ่งจะได้รับแก่นายจ้างและลูกจ้าง ฯลฯ

             ทั้งนี้ นายจ้างหรือสถานประกอบการ ติดต่อขอรับแบบแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานฯ และสัญญาจ้างฯ ได้จาก กรมการจัดหางาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช นาราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล หรือดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว http://wp.doe.go.th 

 -  ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจัดทำ บัญชีรายชื่อแรงงานประมงที่ทำงานอยู่บนเรือประมงทะเล (Name list of workers) และสัญญาจ้างในงานประมงทะเล ( Employment contract for sea fishery workers) ส่งให้กรมจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช นาราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2556

-  สรุปผลการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดครั้งที่ 3/2556 วันที่ 30 สังหาคม 2556

-  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

สัญชาติเมียนมา update

สัญชาติลาว/กัมพูชา update

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (กรณีต่อเนื่อง) 

แบบฟร์อม ตม.เมียนมา (Personal Profile For Overseas Worker)

ขั้นตอนการดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

กรณี ขั้นตอนการนำเข้าปกติ

      ขั้นตอน 4 ปี

การจัดตั้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

 

รายชื่อ / บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการ

   - ประเทศไทย update

   - ประเทศลาว update

   - ประเทศเมียนมา update

   - ประเทศกัมพูชา update

boss
000502990
วันนี้
วันที่ผ่าน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่าน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่าน
ทั้งหมด
2369
2623
8708
12458
44159
60008
502990

Your IP: 54.81.123.216
Server Time: 2014-10-22 20:50:26